Misja i cele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach

 

Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie.

Realizacja tych celów następuje w wyniku następujących działań:

  • zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,
  • stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,
  • dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot,
  • popularyzowanie wśród podopiecznych roli społecznej, historii i tradycji Policji.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność oraz pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia przy dużym wsparciu i zaangażowaniu policjantów i pracowników Policji w kraju.